Ο πρόεδρος του ΔΣ της Daimler, Ola Källenius, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

“Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουμε την οικονομική μας θέση ως βάση για τη μελλοντική μας στρατηγική” δήλωσε απερίφραστα ο Ola Källenius, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Daimler AG και της Mercedes-Benz AG, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2019 που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι συνολικές πωλήσεις μονάδων του Ομίλου, της τάξης των 3,34 εκατομμυρίων επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων, ήταν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (2018: 3,35 εκατομμύρια). Τα έσοδα ανήλθαν σε 172,7 δισ. ευρώ (2018: € 167,4 δισ.), αυξημένα κατά 3%. Ο Όμιλος Daimler παρουσίασε ετήσιο EBIT ύψους 4,3 δισ. ευρώ (2018: € 11,1 δισ.), σε συνέχεια σημαντικών προσαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εξόδων νομικών διαδικασιών και συναφών ενεργειών, δράσεων αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το προσαρμοσμένο EBIT, που αντικατοπτρίζει την υποκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ανήλθε σε 10,3 δισ. ευρώ.

Τα στελέχη της Daimler ανακοινώνουν αποτελέσματα και νέα μέτραΟ Ola Källenius, δήλωσε συγκεκριμένα: “Ενώ τα αποτελέσματα το 2019 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση των πελατών για τα ελκυστικά προϊόντα μας, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα τελικά αποτελέσματα. Πρωτίστως, οι σημαντικές προσαρμογές επηρέασαν τα περυσινά οικονομικά αποτελέσματα. Το μέλλον του Ομίλου Daimler έγκειται στην κινητικότητα ουδέτερου CO2, καθώς και στη συνεπή ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας την πλήρη δυναμική της στα προϊόντα και τις διαδικασίες μας. Για να επιτευχθεί αυτό έχουμε αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Είμαστε αποφασισμένοι να εγκαθιδρύσουμε την τεχνολογική πρωτοπορία μας και παράλληλα να βελτιώσουμε σημαντικά την κερδοφορία. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων μείωσης του κόστους και η αύξηση των ταμειακών ροών. Τα καθορίσαμε το 2019 και αρχίσαμε να τα εφαρμόζουμε. Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουμε την οικονομική μας θέση ως βάση για τη μελλοντική μας στρατηγική”.

Το 2019, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,7 δισ. ευρώ (2018: 7,6 δισ.). Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Daimler AG ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ (2018: 7,2 δισ.), με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών ανά μετοχή στα 2,22 ευρώ (2018: 6,78). Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 1 Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνουν μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή (2018: 3,25). Το σύνολο των μερισμάτων θα ανέλθει συνεπώς σε 1,0 δισ. ευρώ (2018: 3,5 δισ. ευρώ).

Στον Όμιλο, οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μειώθηκαν σε 7,1 δισ. ευρώ (2018: 7,5 δισ.). Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν σε 9,7 δισ. ευρώ (2018: 9,1 δισ.). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ (2018: 2,9 δισ.). Η απότομη μείωση οφείλεται σε σημαντική εκροή μετρητών λόγω νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με οχήματα ντίζελ.

Αποτελέσματα τομέων

  • Mercedes-Benz Cars

Η Mercedes-Benz Cars πώλησε 2.385.400 αυτοκίνητα κατά το οικονομικό έτος 2019 και υπερέβη ελαφρώς το ρεκόρ του προηγούμενου έτους (2018: 2.382.800). Τα έσοδα της Mercedes-Benz Cars αυξήθηκαν στα 93,9 δισ. ευρώ (2018: 93,1 δισ.) και το EBIT μειώθηκε κατά 53% στα 3,359 εκατ. ευρώ (2018: 7,216 εκατ.). Η απόδοση επί των πωλήσεων ήταν 3,6% (2018: 7,8%). Αρνητική επίπτωση προέκυψε κατόπιν νέας αξιολόγησης των δαπανών για τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές και δικαστικές διαδικασίες και τα μέτρα σχετικά με τα οχήματα ντίζελ της Mercedes-Benz, καθώς και τα έξοδα ανάκλησης των αερόσακων Takata. Η αύξηση των πωλήσεων μονάδων και των εσόδων, καθώς και η καλύτερη τιμολόγηση αντισταθμίστηκαν από τις συνεχιζόμενες υψηλές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα. Το προσαρμοσμένο EBIT ήταν 5.841 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων ήταν 6.2%.

  • Daimler Trucks 

Η Daimler Trucks παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 6% στα 488.500 οχήματα κατά το οικονομικό έτος (2018: 517.300). Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 40,2 δισ. ευρώ (2018: 38,3 δισ.). Το EBIT μειώθηκε κατά 11% στα 2.463 εκατ. (2018: € 2.753 εκατ.) και η απόδοση επί των πωλήσεων ήταν 6.1% (2018: 7,2%). Με τη συνεχιζόμενη ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή της NAFTA, οι μειώσεις σε όγκο, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα κέρδη. Οι αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται επίσης σε υψηλότερες εμπρόθεσμες δαπάνες για νέες τεχνολογίες και σε κόστη σχετικά με προσαρμογές παραγωγικών δυνατοτήτων.

  • Mercedes-Benz Vans

Οι πωλήσεις μονάδων της Mercedes-Benz Vans αυξήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 κατά 4% στα 438.400 (2018: 421.400) οχήματα. Τα έσοδα ήταν κατά 9% υψηλότερα στα 14,8 δισ. ευρώ (2018: € 13,6 δισ.). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIT) μειώθηκαν στα 3,085 εκατ. ευρώ (2018: πλέον 312 εκατ.), ενώ η απόδοση επί των πωλήσεων μειώθηκε στο 20,8% (2018: αυξημένη κατά 2,3%). Ενώ οι υψηλότερες πωλήσεις μονάδων και το ευνοϊκότερο μίγμα μοντέλων είχαν θετικό αντίκτυπο στα κέρδη, το EBIT του τομέα επηρεάστηκε αποφασιστικά από την επανεκτίμηση των δαπανών για τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές και δικαστικές διαδικασίες και τα μέτρα σχετικά με τα οχήματα ντίζελ της Mercedes-Benz και την ανάκληση των αερόσακων Takata. Επιπλέον, τα έξοδα ανασκόπησης και ιεράρχησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μείωσαν το EBIT. Το 2019 ξεκίνησαν μέτρα για τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης. Το προσαρμοσμένο EBIT ήταν 284 εκατ. και η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων ήταν 1,9%.

  • Daimler Buses

Οι πωλήσεις της Daimler Buses αυξήθηκαν κατά 6% στις 32.600 μονάδες το οικονομικό έτος 2019 (2018: 30.900). Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 4,7 δισ. ευρώ (2018: 4,5 δισ.). Το EBIT ανήλθε σε 283 εκατ. ευρώ (2018: 265 εκατ.), σημειώνοντας αύξηση 7%. Η απόδοση επί των πωλήσεων ήταν 6,0% (2018: 5,9%). Η θετική εξέλιξη οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των πωλήσεων μονάδων στη Βραζιλία, καθώς και στις ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στην Ευρώπη, το αστικό ηλεκτροκίνητο με μπαταρίες λεωφορείο Mercedes-Benz eCitaro παράγεται εν σειρά στο εργοστάσιο του Mannheim και παραδίδεται στους πελάτες.

  • Daimler Mobility

Στην Daimler Mobility, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3% στα 74,4 δισ. ευρώ το οικονομικό έτος 2019 (2018: 71,9 δισ.). Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9% στα 28,6 δισ. ευρώ (2018: 26,3 δισ.). Το EBIT του τομέα ανήλθε σε 2.140 εκατ. υρώ (2018: 1.384 εκατ.), αυξημένο κατά 55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,3%, μεγαλύτερη από το 11,1% του προηγούμενου έτους. Θετικό αποτέλεσμα προέκυψε από τη συγχώνευση των υπηρεσιών κινητικότητας της Daimler και του Ομίλου BMW. Επιπλέον, ο υψηλότερος όγκος νέων δραστηριοτήτων συνέβαλε στην αύξηση του EBIT. Ο υψηλότερος λόγος ιδίων κεφαλαίων που προκλήθηκε από αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις είχε αρνητικό αντίκτυπο. Το EBIT μειώθηκε επίσης λόγω δαπανών σχετικών με την ανακατάταξη της ομάδας YOUR NOW. Το προσαρμοσμένο EBIT ήταν 1.827 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων ήταν 13.1%.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Στο τέλος της χρήσης, ο Όμιλος Daimler απασχολούσε 298.655 άτομα παγκοσμίως (2018: 298.683), 173.813 στη Γερμανία (2018: 174.663), 25.788 στις Ηνωμένες Πολιτείες (2018: 26.310) και οι ενοποιημένες θυγατρικές στην Κίνα 4.439 (2018: 4.424).

Βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική

Η Daimler αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που θέτει ο μετασχηματισμός της αυτοκινητοβιομηχανίας με μια βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική. Η ζήτηση για ατομική κινητικότητα και οι παγκόσμιες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και να αποτελούν τη βάση της κύριας δραστηριότητάς της ως κατασκευαστή οχημάτων. Η αγορά premium για επιβατικά αυτοκίνητα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο και ταχύτερα από την αγορά όγκου. Ταυτόχρονα, η Daimler δεσμεύεται με συνέπεια για κινητικότητα ουδέτερου CO2. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το CO2 και να χρηματοδοτηθούν οι σημαντικοί μελλοντικοί τομείς ηλεκτρικής κινητικότητας και συνδεσιμότητας, απαιτείται τεράστια τεχνική και οικονομική προσπάθεια. Οι προκύπτουσες δαπάνες απαιτούν ολοκληρωμένα μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας, τον εξορθολογισμό της εταιρείας και την αύξηση της ελεύθερης ροής μετρητών.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν σημαντική μείωση των υλικών και διοικητικών δαπανών και μείωση του κόστους προσωπικού κατά περισσότερο από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2022. Στόχος είναι να μειωθούν οι θέσεις εργασίας παγκοσμίως με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης διευθυντικών θέσεων.

Η Daimler θα συνεχίσει να προάγει τα προϊόντα της και την ηλεκτροκίνηση κατά το τρέχον έτος: Για τον σκοπό αυτό, η Mercedes-Benz Cars λανσάρει μεταξύ άλλων τη νέα S-Class με την τελευταία έκδοση του συστήματος πολυμέσων MBUX. Το EQA θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο SUV compact που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Η Mercedes-Benz Vans επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και συμπεριλαμβάνει το αμιγώς ηλεκτρικό βαν EQV. Επιπλέον, η σειρά μοντέλων θα περιλαμβάνει επίσης πολλές παραλλαγές plug-in υβριδικού κινητήρα και τεχνολογία 48 volt. Συνολικά, η Mercedes-Benz σκοπεύει να τετραπλασιάσει το ποσοστό των plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο των πωλήσεων του 2020. Αυτό συνδέεται με περαιτέρω αύξηση της παραγωγής μπαταριών της εταιρείας: Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων θα κατασκευαστούν σε εννέα εργοστάσια, σε επτά τοποθεσίες, σε τρεις ηπείρους.

Προοπτικές

Η Daimler αναμένει κατά το οικονομικό έτος 2020 οι πωλήσεις μονάδων του Ομίλου να είναι ελαφρώς κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Οι Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans και Daimler Trucks υπολογίζουν ελαφρά μείωση των πωλήσεων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Daimler Buses αναμένει ελαφρώς υψηλότερους αριθμούς πωλήσεων. Στη Daimler Mobility, οι νέες δραστηριότητες θα αποδυναμωθούν ελαφρώς, ενώ ο όγκος των συμβάσεων θα παραμείνει στο επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα του Ομίλου κατά το οικονομικό έτος 2020 αναμένονται να είναι σταθερά στο επίπεδο του 2019. Στη Mercedes-Benz Cars & Vans, τα έσοδα θα κυμανθούν στο επίπεδο του προηγούμενου έτους. Η Daimler Trucks & Buses αναμένει σημαντική μείωση των εσόδων. Η Daimler Mobility προβλέπει έσοδα στο επίπεδο του προηγούμενου έτους. Η Daimler αναμένει το EBIT του Ομίλου το 2020 να είναι σημαντικά πάνω από το επίπεδο του 2019, το οποίο επηρεάστηκε αρνητικά από διάφορες σημαντικές προσαρμογές. Οι τομείς αναμένουν τις ακόλουθες αποδόσεις για το 2020:

  • Mercedes-Benz Cars & Vans: προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων 4% έως 5%,
  • Daimler Trucks & Buses: προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων 5%,
  • Daimler Mobility: προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12%.

Οι επιδράσεις από τα μέτρα

Τα σημαντικά μέτρα αποδοτικότητας που έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η εξοικονόμηση κόστους προσωπικού και υλικών, οι προσαρμογές χαρτοφυλακίου και μοντέλων και η περαιτέρω εφαρμογή στρατηγικών πλατφόρμας, καθώς και η αυστηρότερη κατανομή κεφαλαίων, θα έχουν αρχικά θετικό αντίκτυπο στα κέρδη από το οικονομικό έτος 2020. Τα μέτρα αυτά θα έχουν πλήρη απόδοση στα επόμενα χρόνια. Εντούτοις, τα μέτρα αναδιάρθρωσης και οι μειωμένες θέσεις εργασίας θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη το 2020. Η Daimler θα συνεχίσει να αναθεωρεί όλες τις μη βασικές δραστηριότητες προκειμένου να εστιάσει τους οικονομικούς πόρους στις δραστηριότητες με το υψηλότερο οικονομικό δυναμικό.

Οι υψηλές αρχικές επενδύσεις νέων προϊόντων και τεχνολογιών θα εξακολουθήσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας, παρόλο που οι αρχικές επενδύσεις θα έπρεπε να είχαν κορυφωθεί το 2019. Δεδομένων των συνθηκών, η Daimler αναμένει οι ελεύθερες ταμειακές ροές της βιομηχανικής δραστηριότητας να είναι σημαντικά υψηλότερες από το προηγούμενο έτος. Στοιχεία που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί είναι πιθανά έξοδα σχετικά με κυβερνητικές και νομικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο μιας ακόμα πιο στοχευμένης κατανομής κεφαλαίων και ιεράρχησης έργων, οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη το 2020 θα παραμείνουν στο επίπεδο του 2019.

Ο Harald Wilhelm, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Daimler AG, υπεύθυνος Οικονομικών & Ελέγχου και της Daimler Mobility, δήλωσε: “Τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούμε στη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μας καθώς και των ταμειακών ροών. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε σταθερή καθαρή ρευστότητα για να προστατεύσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις και ταυτόχρονα να αποδίδουμε ελκυστικά μερίσματα. Θα διασφαλίσουμε πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων σε όλους τους τομείς”.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here