Ο Δείκτης Leaseurope είναι μια μοναδική έρευνα που παρακολουθεί τους βασικούς δείκτες απόδοσης ενός δείγματος 23 ευρωπαϊκών εταιρειών leasing σε τριμηνιαία βάση.

Δείκτης Leaseurope

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μια μικτή εικόνα στους βασικούς δείκτες απόδοσης του κλάδου. Ενώ οι όγκοι των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του χαρτοφυλακίου συνέχισαν να επεκτείνονται ακολουθούμενοι από κάποια αύξηση των λειτουργικών εσόδων, άλλοι δείκτες παρέμειναν σταθεροί ή εξασθένησαν. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι σταθμισμένοι μέσοι δείκτες επιδεινώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ οι ενδιάμεσες αναλογίες αντικατοπτρίζουν επίσης μια λιγότερο θετική εικόνα για την “τυπική” εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του δείγματος.

Δείκτης Leaseurope

Ο όγκος νέων εργασιών συνέχισε να αυξάνεται το Α’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και αυξήθηκε κατά 4,4%. Το χαρτοφυλάκιο των εκκρεμών συμβάσεων αυξήθηκε επίσης κατά 5,0% το Α’ τρίμηνο του 2019 και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά 4,3%.

Δείκτης Leaseurope

Κέρδος & κερδοφορία

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το Α΄τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,2%. Κατά συνέπεια, η σταθμισμένη μέση κερδοφορία μειώθηκε κατά την περίοδο αυτή, από 43,3% το Α΄τρίμηνο του 2018 σε 40,6% το Α΄τρίμηνο του 2019. Ο δείκτης μέσης κερδοφορίας εμφάνισε παρόμοια τάση, αν και στο υψηλότερο επίπεδο του 42,0% το Α΄τρίμηνο του 2019.

Δείκτης Leaseurope

Έσοδα, έξοδα και κόστος / έσοδα

Τα λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2016, σημειώνοντας αύξηση 3,8% το Α΄τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό 5,5%, υπερβαίνοντας την αύξηση των λειτουργικών εσόδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μέσο κόστος / έσοδα να αυξηθεί στο 48,3% στις αρχές του 2019, ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο του 2018. Ο σταθμισμένος μέσος όρος κόστους εσόδων παρέμεινε σταθερός στο 49,1% το Α’ τρίμηνο του 2019.

Πρόβλεψη για ζημίες δανείων και κόστος κινδύνου

Οι προβλέψεις για απώλειες δανείων αυξήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ως εκ τούτου, το σταθμισμένο μέσο κόστος κινδύνου αυξήθηκε στο 0,35% το Α΄τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 0,32% που παρατηρήθηκε το Α ‘ τρίμηνο του 2018. Όταν εξαιρέθηκαν τυχόν εξωγενείς επιδράσεις, ο δείκτης μέσου κόστους κινδύνου παρέμεινε σταθερός σε χαμηλότερο επίπεδο 0,30% στο Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. p100

Δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού (RoA) και Aπόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων RoE[1]

Τα επίπεδα τόσο της RoA όσο και της RoE ήταν ελαφρώς χαμηλότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ο σταθμισμένος μέσος όρος RoA ανήλθε στο 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τη ενδιάμεση αναλογία στο 1,3% για την “τυπική” εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ο Mike Masterson, Διευθύνων Σύμβουλος της ALD Automotive δήλωσε: “Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνει έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο νέων εργασιών και επέκταση χαρτοφυλακίων. Εμείς στην ALD Automotive παρατηρούμε πως η ανάπτυξη προχωρά ταχύτατα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθούμε βασικά στοιχεία όπως η παραγωγικότητα, η λειτουργική αποδοτικότητα και η ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Αυτό παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό για την εξασφάλιση της επιτυχίας του επιχειρηματικού μοντέλου. Είναι μια συναρπαστική περίοδος για τους εκμισθωτές και όσους συνεχίζουν να διαχειρίζονται τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) ενώ προχωρούν προς μια εποχή ταχέων αλλαγών που θα αποτελέσει κύρια πρόκληση για τον κλάδο στο σύνολό του”.

[1] Προκειμένου να διασφαλιστεί μια εφικτή και συγκρίσιμη συλλογή δεδομένων σε ολόκληρο το φάσμα του δείγματος, το 10,5% του συνόλου των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο για τα ίδια κεφάλαια. Συνεπώς, τα αποτελέσματα που αναφέρονται εδώ για την RoE ενδέχεται να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης υπολογίζουν την RoE εσωτερικά ή με κάποιους άλλους υπολογισμούς της RoE.

Προηγούμενο άρθροUniti One, mini-EV με 15.000 ευρώ;
Επόμενο άρθροMini Electric με εμβέλεια 232 χιλιομέτρων