Το Συμβούλιο της ΕΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει και άλλα μέτρα με σκοπό την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να προτείνει αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 5 Μαρτίου συμπεράσματα για την ποιότητα του αέρα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για τα μελλοντικά μέτρα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ισχύουσα πολιτική της ΕΕ για καθαρότερο αέρα, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και στο περιβάλλον.

Παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στην ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί δραστικά από το 2008, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι προκαλεί περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως– οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο – και ότι έχει βλαβερές συνέπειες στα οικοσυστήματα.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα, ιδίως οι οριακές τιμές, έφεραν αποτελέσματα και εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του αέρα σε όλη την ΕΕ. Επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά η ρύπανση με προληπτικά και διορθωτικά μέτρα καθώς και με την επανεξέταση των προτύπων ποιότητας του αέρα.

Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην πολιτική για καθαρότερο αέρα και σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη νομοθεσία της ΕΕ για τις πηγές εκπομπών και στη διαμόρφωση νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως για την έξυπνη κινητικότητα, την έξυπνη ενοποίηση τομέων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακαίνιση κτιρίων, τη θέρμανση κατοικιών, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Το Συμβούλιο επικροτεί επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει και άλλα μέτρα με σκοπό την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να προτείνει αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τους ρύπους για τους οποίους δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί ρυθμίσεις, καθώς και μέρα για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους λιμένες και κοντά στους αερολιμένες.

Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της ιεράρχησης και της απορρόφησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προτείνοντας να χρησιμοποιηθούν τα συνδυασμένα οφέλη από τους στόχους για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα ως μοχλός για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Παράλληλα, το Συμβούλιο καθόρισε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Το Συμβούλιο θέσπισε επίσης, στις 5 Μαρτίου, εξ ονόματος της ΕΕ και των κρατών μελών της, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η στρατηγική αυτή θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) όπως προβλέπεται στη Συμφωνία των Παρισίων.

Η στρατηγική της ΕΕ υπενθυμίζει την πλήρη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι της Συμφωνίας των Παρισίων και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Αναφέρεται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, προσυπέγραψε τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Με την αποδοχή και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσπαθούν να εμπνεύσουν την παγκόσμια δράση για το κλίμα και αποδεικνύουν ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα είναι όχι μόνο επιτακτική, αλλά και εφικτή και επιθυμητή.

Επίσης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει την οικεία εθνική στρατηγική την οποία και θα πρέπει να κοινοποιήσει στην UNFCCC. Η ΕΕ προτρέπει όλα τα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές τους έως το 2020 όπως ορίζει η εν λόγω συμφωνία.

Δείτε εδώ τι κάνει η ΕΕ για την Κλιματική αλλαγή.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here