Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ

Καθορίστηκε η θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση του και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην αποσαφήνιση των διαδικασιών τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι φορείς υλοποίησης έργων, σε σχέση με την αδειοδότηση και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών έχει δύο επίπεδα: το εκτεταμένο δίκτυο που εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της ΕΕ και το κεντρικό δίκτυο που αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ. Το κεντρικό δίκτυο πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο έως το 2050.

Η θέση του Συμβουλίου

Με τη θέση του Συμβουλίου (γενική προσέγγιση) μεταβάλλεται η νομική φύση της πρότασης από κανονισμός σε οδηγία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία για τα κράτη μέλη ώστε να επωφεληθούν από τις ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης.

Το σχέδιο οδηγίας θα καλύπτει έργα που αποτελούν μέρος προκαθορισμένων διασυνοριακών συνδέσεων και ελλειπόντων κρίκων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Τα έργα που αφορούν αποκλειστικά τηλεματικές και άλλες νέες τεχνολογίες θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής, καθώς η εγκατάστασή τους δεν περιορίζεται στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν την οδηγία και σε άλλα έργα στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, ώστε να καταστεί δυνατή μια ευρύτερη εναρμονισμένη προσέγγιση για τα έργα υποδομής των μεταφορών.

Για να γίνουν οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και διαφανείς, τα κράτη μέλη θα ορίσουν μια εντεταλμένη αρχή που θα ενεργεί ως το κύριο σημείο επαφής με τον φορέα υλοποίησης του έργου, για τη λήψη καθοδήγησης σχετικά με την υποβολή εγγράφων και άλλων πληροφοριών.

Θα οριστεί μέγιστη προθεσμία τεσσάρων ετών για την όλη διαδικασία αδειοδότησης. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στην εθνική νομοθεσία τους.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση τον Μάιο του 2018 στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων “Η Ευρώπη σε κίνηση“, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη, καθαρότερη, αποτελεσματικότερη και πιο προσιτή. Το τελικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε εδώ το σχέδιο του κανονισμού σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

Προηγούμενο άρθροΗ αειφορία στην εταιρική ταξιδιωτική πολιτική
Επόμενο άρθροGlobal Mobility Marketing στην Total η Kathleen Monnier