Οδηγίες στα ελληνικά για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ανάρτησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην ιστοσελίδα του για να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκλήρωσε τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρέχοντας ένα ακόμη υποστηρικτικό εργαλείο στους Ο.Τ.Α που θα αναπτύξουν ΣΒΑΚ.

Το περιεχόμενο των οδηγιών απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα μεταφορών και κινητικότητας, καθώς και σε φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε οδηγό 170 σελίδων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παρακάτω θέση:

https://www.yme.gr/images/articleimages/anaptixi_metaforon/sxedia_viosimis_astikis_kinitikotitas/2021_07_05_hqfinalgreekversion2ndsumpguidelines.pdf

Αυτές οι κατευθύνσεις δρουν συμπληρωματικά του ν. 4784/2021 (Α’ 40) για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, στο πρώτο μέρος του οποίου περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που οφείλει να πληροί το υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του «Eltis», του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την αστική κινητικότητα.

Εκτιμάται πως η μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών στα ελληνικά θα διευκολύνει το έργο των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπόνηση ΣΒΑΚ, συμβάλλοντας επίσης, στην υιοθέτηση σύγχρονων τάσεων κατά τον Σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα περιεχόμενα της έκδοσης είναι τα εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Η Προσέγγιση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 1. Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;
 2. Ποια είναι τα οφέλη του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;
 3. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;
 4. Πώς λειτουργεί ο Σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην πράξη;
 5. Πώς μπορεί το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να υποστηρίξει το Σχεδιασμό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Φάση 1: Προετοιμασία και ανάλυση

Αφετηρία: Απόφαση για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ

 • Βήμα 1: Δημιουργία δομών εργασίας
  • Δραστηριότητα 1.1: Αξιολογήστε τις δυνατότητες και τους πόρους
  • Δραστηριότητα 1.2: Δημιουργήστε διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας
  • Δραστηριότητα 1.3: Εξασφαλίστε την πολιτική και θεσμική κυριότητα του σχεδίου
  • Δραστηριότητα 1.4: Σχεδιάστε τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών
 • Βήμα 2: Καθορισμός πλαισίου σχεδιασμού
  • Δραστηριότητα 2.1: Εκτιμήστε τις απαιτήσεις σχεδιασμού και καθορίστε το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
  • Δραστηριότητα 2.2: Συσχετίστε με άλλες διαδικασίες σχεδιασμού
  • Δραστηριότητα 2.3: Συμφωνήστε στο χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο εργασίας
  • Δραστηριότητα 2.4: Εξετάστε το ενδεχόμενο απόκτησης εξωτερικής υποστήριξης
 • Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας
  • Δραστηριότητα 3.1: Προσδιορίστε τις πηγές πληροφοριών και συνεργαστείτε με τους κατόχους δεδομένων
  • Δραστηριότητα 3.2: Αναλύστε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες (όλων των μέσων μετακίνησης)

Σημείο αναφοράς: Ολοκλήρωση της ανάλυσης των προβλημάτων και των ευκαιριών

Φάση 2: Ανάπτυξη στρατηγικής

 • Βήμα 4: Δημιουργία και από κοινού αξιολόγηση σεναρίων Δραστηριότητα 4.1: Αναπτύξτε σενάρια για πιθανές μελλοντικές εξελίξεις
  • Δραστηριότητα 4.2: Συζητήστε τα σενάρια με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς
 • Βήμα 5: Ανάπτυξη οράματος και προτεραιοτήτων με τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Δραστηριότητα 5.1: Συνδιαμορφώστε ένα κοινό όραμα με τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Δραστηριότητα 5.2: Συμφωνήστε σε προτεραιότητες που αφορούν στα καίρια προβλήματα & σε όλα τα μέσα μετακίνησης
 • Βήμα 6: Ορισμός δεικτών και μετρήσιμων στόχων
  • Δραστηριότητα 6.1: Προσδιορίστε δείκτες για όλες τις προτεραιότητες
  • Δραστηριότητα 6.2: Συμφωνήστε σε μετρήσιμους στόχους

Σημείο αναφοράς: Συμφωνία ως προς το όραμα, τις προτεραιότητες και τους μετρήσιμους στόχους

Φάση 3: Σχεδιασμός μέτρων

 • Βήμα 7: Επιλογή πακέτων μέτρων με τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Δραστηριότητα 7.1: Δημιουργήστε & αξιολογήστε μακρύ κατάλογο μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Δραστηριότητα 7.2: Καθορίστε ολοκληρωμένα πακέτα μέτρων
  • Δραστηριότητα 7.3: Σχεδιάστε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέτρων
 • Βήμα 8: Συμφωνία σε δράσεις και τις αρμοδιότητες
  • Δραστηριότητα 8.1: Περιγράψτε όλες τις δράσεις
  • Δραστηριότητα 8.2: Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης και αξιολογήστε τις οικονομικές δυνατότητες
  • Δραστηριότητα 8.3: Συμφωνήστε στις προτεραιότητες, τις ευθύνες και το χρονοδιάγραμμα
  • Δραστηριότητα 8.4: Εξασφαλίστε ευρεία πολιτική και δημόσια στήριξη
 • Βήμα 9: Προετοιμασία για υιοθέτηση και χρηματοδότηση
  • Δραστηριότητα 9.1: Αναπτύξτε σχέδιο χρηματοδότησης και συμφωνήστε στον καταμερισμό του κόστους
  • Δραστηριότητα 9.2: Ολοκληρώστε και διασφαλίστε την ποιότητα του εγγράφου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Σημείο αναφοράς: Υιοθέτηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Φάση 4: Υλοποίηση και παρακολούθηση

 • Βήμα 10: Διαχείριση της υλοποίησης
  • Δραστηριότητα 10.1: Συντονίστε την υλοποίηση των δράσεων
  • Δραστηριότητα 10.2: Προμηθευτείτε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Βήμα 11: Παρακολούθηση, προσαρμογή και επικοινωνία
  • Δραστηριότητα 11.1: Παρακολουθήστε την πρόοδο και προσαρμόστε
  • Δραστηριότητα 11.2: Ενημερώστε και κινητοποιήστε τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς
 • Βήμα 12: Αξιολόγηση και άντληση διδαγμάτων
  • Δραστηριότητα 12.1: Αναλύστε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες
  • Δραστηριότητα 12.2: Μοιραστείτε τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήσατε
  • Δραστηριότητα 12.3: Εξετάστε νέες προκλήσεις και λύσεις

Σημείο αναφοράς: Αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων

Προηγούμενο άρθροΗ Sophie Krishnan CEO της CarNext
Επόμενο άρθροNissan Brain to Performance, καινοτόμο πρόγραμμα