Όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2018 κανονισμός για τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα στην ΕΕ.

Η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση εκσυγχρονίζει το ισχύον σύστημα και βελτιώνει τις δοκιμές ελέγχου για τις εκπομπές των αυτοκινήτων.

Στόχος είναι να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων και να αντιμετωπιστούν οι κύριες ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στο υφιστάμενο σύστημα έγκρισης τύπου.

Πρόκειται για ένα στέρεο και αξιόπιστο σύστημα έγκρισης τύπου, το οποίο θα αποτρέπει τις παρατυπίες που είδαμε στο παρελθόν. Το σύστημα αυτό παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ωφεληθούν και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς θα λειτουργούν πλέον επί ίσοις όροις.

Θεσπίζονται σημαντικές αλλαγές σε τρεις τομείς, καθώς ενισχύονται:

  1. η ποιότητα των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση ενός οχήματος στην αγορά μέσω βελτιωμένων τεχνικών υπηρεσιών
  2. η εποπτεία της αγοράς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οχημάτων που διατίθενται ήδη στην αγορά, με τη δυνατότητα των κρατών μελών και της Επιτροπής να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οχήματα, προκειμένου να εντοπίζουν νωρίς τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
  3. η επίβλεψη της διαδικασίας έγκρισης τύπου, ιδίως καθώς παρέχεται στην Επιτροπή η εξουσία να διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και δημιουργείται ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών αρχών έγκρισης και εποπτείας της αγοράς

Η εναρμονισμένη εφαρμογή των νέων κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ θα περιορίσει τις διαφορές στην ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, το νέο σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ο κανονισμός αυτός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2016. Αντικαθιστά το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο καθορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση τον Μάιο του 2017. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 7 Δεκεμβρίου 2017. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Απριλίου 2018.

Η ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο σχεδιάστηκε πριν από μία δεκαετία, προβλεπόταν ήδη στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ.

Ωστόσο, οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν —καθώς αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν παράνομες διατάξεις αναστολής— έκαναν την κοινή γνώμη, τις αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρές διατάξεις για την έγκριση τύπου καθώς και να βελτιωθούν οι μέθοδοι των δοκιμών όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων από τα οχήματα, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Κανονισμός για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

Προηγούμενο άρθροVision URBANETIC: Το μέλλον είναι εδώ
Επόμενο άρθροΠαράδοση στο «τελευταίο χιλιόμετρο»: τελευταίες τάσεις