Όπως συμπεραίνεται από τη διοργάνωση του IFMI 2019, η καινοτομία, η τεχνολογία και η κινητικότητα μπορεί να είναι οι λέξεις-κλειδιά του Fleet Management 2019, αλλά η καθημερινότητα του Διευθυντή Στόλου είναι πολύ πιο ρεαλιστική: ασχολείται με τους προϋπολογισμούς, τα αυτοκίνητα, τους πωλητές και τους εργαζόμενους.

Γι΄ αυτό, η φετινή διοργάνωση του International Fleet Managers’ Institute (IFMI) επέλεξε γνωστά θέματα, όπως η φορολογία, τα δεδομένα και το κόστος, τα οποία αξίζει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Το TCO εξακολουθεί να ενδιαφέρει

Ένα τέτοιο θέμα ήταν η σημασία του γνωστού TCO ως το άθροισμα μίσθωσης, καυσίμου, κόστους διαφόρων συμβάντων και φόρου. Τα μέλη του IFMI, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πεπειραμένοι Διευθυντές Στόλου, ρωτήθηκαν εάν ο υπολογισμός αυτός χρειάζεται αναθεώρηση και, εάν ναι, ποιες θα είναι οι νέες συνιστώσες ενός υπολογισμού TCO. Κατά συνέπεια, τέθηκε το ερώτημα εάν θα έπρεπε να αντικατασταθεί το TCO από το TCU (Telematics Control Unit ή Connectivity and Networking Control Unit).

Ακόμα και αν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες προβλέπουν ριζική αλλαγή του TCO στο εγγύς μέλλον, οι περισσότεροι συμφωνούν πως ο δείκτης αυτός στην παρούσα κατάσταση εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη επιλογή υπολογισμού κόστους και προϋπολογισμών. Εντούτοις, αποτελεί έκπληξη το ευρύ φάσμα επιλογών στο πλαίσιο του TCO: για κάποιους, μόνον τα έξοδα που σχετίζονται αποκλειστικά με το αυτοκίνητο (ελαστικά, συντήρηση …) αποτελούν μέρος του TCO, ενώ για κάποιους άλλους πρέπει να συμπεριληφθούν και δαπάνες όπως η στάθμευση και τα διόδια. 

Αυτό οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα: ακόμα και στο πλαίσιο του παραδοσιακού μοντέλου TCO, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μέτρησης του κόστους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε:

  • Ένα περιθώριο σφάλματος κατά τη σύγκριση των TCO διαφορετικών εταιρειών
  • Μια ουσιαστικά διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά στην εξοικονόμηση, δεδομένου ότι ο σκοπός και η βασική γραμμή δεν είναι ταυτόσημες μεταξύ εταιρειών

TCU ή κάτι εντελώς διαφορετικό;

Η επόμενη εκδοχή του TCO μπορεί να είναι είτε το TCU για όσους πιστεύουν πως η μορφή διαμοιρασμού θα επικρατήσει στους εταιρικούς στόλους ή ένα TCO V2 για εκείνους που θεωρούν πως πρέπει να προστεθούν περισσότερα στοιχεία στη σημερινή εκδοχή του TCO. Ενδιαφέρουσα είναι η κοινή άποψη μεταξύ των συμμετεχόντων στο IFMI πως σύντομα το κόστος της τεχνολογίας θα πρέπει να προστεθεί στο TCO. Αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη συνδεσιμότητα οχημάτων, την ενοποίηση δεδομένων ή την παροχή τηλεματικής.

Τα κόστη που δημιουργούνται από συμφόρηση ή σχετίζονται με απομακρυσμένα γραφεία ή εναλλακτικές λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο χρήσης των οχημάτων (ή όχι) αναγνωρίζονται ως μέρος μελλοντικού TCO, αλλά δεν υπολογίζονται στη σημερινή έκδοση του υπολογισμού κόστους.

Δεδομένα; Ναι αλλά πώς;

Κατά τη διάρκεια του IFMI, το θέμα των δεδομένων συζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, όχι μόνον από την άποψη της ιδιωτικότητας, αλλά και από την άποψη της ενοποίησης. Οι Διευθυντές Στόλου μοιράστηκαν μεταξύ τους πληροφορίες για τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν για να διατηρήσουν τα δεδομένα τους επικαιροποιημένα: ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί (εξαιρετικά ανεπτυγμένες) ηλεκτρονικές εκδοχές υπολογιστικών φύλλων, ενώ άλλες έχουν προμηθευτεί ή αναπτύξει δικό τους λογισμικό.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα του IFMI: είναι δύσκολη η διατήρηση της ποιότητας δεδομένων και η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από αυτά. Αυτό εξηγεί και το περιορισμένο ενδιαφέρον για την τηλεματική: πώς μπορεί να μετατραπεί ένας τεράστιος όγκος δεδομένων σε ένα πίνακα εργαλείων δράσης όταν το μέγεθος των δεδομένων είναι υπερβολικά μεγάλο προς επεξεργασία;

Η σημασία του μεγέθους και των γεωγραφικών περιοχών των στόλων

Οι συμμετέχοντες στο IFMI χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν μια τριετή στρατηγική για έναν υποθετικό εταιρικό στόλο. Έπρεπε να αποφασίσουν σχετικά με την πολιτική, την αλυσίδα εφοδιασμού, τη διευθέτηση και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες, όπως η κινητικότητα και οι κινητήρες. Κάθε μια από τις ομάδες εργάστηκε σε διαφορετικό τύπο στόλου όσον αφορά στο μέγεθος και τις γεωγραφικές περιοχές: από έναν μικρό ευρωπαϊκό στόλο έως έναν μεγάλο παγκόσμιο στόλο.

Οι περισσότερες στρατηγικές αποσκοπούσαν στο να συμπεριληφθούν τουλάχιστον οι πολιτικές και η αλυσίδα εφοδιασμού στη στρατηγική των πρώτων τριών ετών. Τυπικά, οι στόλοι των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών ανέμεναν να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους σε τρίσ χρόνια, ενώ οι στόλοι μικτών περιφερειών (ανεπτυγμένων / λιγότερο ανεπτυγμένων) ήταν λιγότερο σίγουροι και προτιμούσαν να επικεντρωθούν πρώτα στις “ευκολότερες” περιοχές.

Τα βασικά εξαρτώνται από τη γεωγραφική περιοχή, όχι από το μέγεθος του στόλου

Παρόλο που, από δυτικής σκοπιάς, η οργάνωση, η πολιτική και η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελούν τα βασικά μέρη της διαχείρισης στόλου, πρέπει να πραγματοποιηθούν πιο σημαντικές δράσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές. Σε αυτές τις αγορές, οι συμμετέχοντες πρότειναν να επικεντρωθούν στην ασφάλεια και την κατάρτιση των οδηγών πριν θέσουν σε εφαρμογή επίσημες πολιτικές. Ως εκ τούτου, το τρίτο συμπέρασμα του IFMI είναι ότι “Πρωτίστως πρέπει να γίνει ό,τι είναι σημαντικότερο για τους εργαζόμενους”.

Τηλεματική, GDPR και εργασιακά συμβούλια

Πολύ λίγοι – σύμφωνα με ορισμένους, κανένας – πελάτες εταιρικών στόλων στην Ευρώπη έχουν εγκαταστήσει με επιτυχία την τηλεματική στα υπό εκμετάλλευση οχήματα τους. Η τηλεματική μπορεί να αποτελεί ένα δύσκολο θέμα, όμως οι περισσότεροι Διευθυντές Στόλου φαίνεται να συμφωνούν πως η συνδεσιμότητα είναι αναπόφευκτη: είτε θα αποτελεί στοιχείο του οχήματος είτε θα εγκατασταθεί εκ των υστέρων. Η συνδεσιμότητα έχει το πλεονέκτημα να μην εντοπίζει τη θέση του χρήστη οχήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της τηλεματικής, αλλά να συλλέγει δεδομένα από το όχημα (χιλιόμετρα, κατανάλωση, …) και μόνον τα δεδομένα αυτά που ο χρήστης επιθυμεί να μοιραστεί, όταν θέλει. Λιγότερο ιδιωτικά και ευκολότερα προς έγκριση από τα εργασιακά συμβούλια, τα δεδομένα συνδεδεμένων οχημάτων είναι πιο χρήσιμα για τον Διευθυντή Στόλου από ό,τι τα δεδομένα τηλεματικής.

Συμπεράσματα

Ακόμα και αν η κινητικότητα αποτελεί φλέγον ζήτημα, οι Διευθυντές Στόλου έκριναν σκόπιμη την επανεξέταση των βασικών θεμάτων διαχείρισης στόλου. Ιδιαίτερα οι νέες γενιές επαγγελματιών στόλου, που συμμετείχαν στο IFMI για πρώτη ή δεύτερη φορά, είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να υποβάλουν ερωτήσεις.

Σταδιακά, η Διαχείριση Στόλου εκσυγχρονίζεται με την τεχνολογία. Οι επαγγελματίες στόλου συμφωνούν πως το μέλλον θα φέρει και άλλες λύσεις, αλλά δεν συμφωνούν αναγκαστικά στον τομέα της τεχνολογίας και της κινητικότητας ως προς το επείγον και τα χρονοδιαγράμματα αυτών των νέων υπηρεσιών. Η αλλαγή θα επέλθει σταδιακά.

Η διοργάνωση είχε ως χορηγούς τις ALD, ARVAL, Athlon και LeasePlan ενώ η SEAT υποστήριξε το δείπνο και τη μετακίνηση των συμμετεχόντων.

 

Προηγούμενο άρθροΗλεκτροκίνηση Expo: Ηλεκτρικά οχήματα για όλους
Επόμενο άρθροDaimler Truck AG: πλήρως ουδέτερος άνθρακας έως το 2039