Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΜΑ) ενέκρινε, στις 28 Ιουνίου, την προσωρινή συμφωνία, μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την Οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων.

Η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου στις 22 Ιουνίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων που θα ενισχύσει την προστασία των ζημιωθέντων σε τροχαία ατυχήματα και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

Το προσωρινά συμφωνηθέν κείμενο τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σε συνέχεια αποφάσεων του ΔΕΕ, περιλαμβάνει δε νέους ορισμούς για το «όχημα» και την «κυκλοφορία οχημάτων». Επίσης παρέχει στα κράτη μέλη νέες δυνατότητες παρεκκλίσεων σε εθνικό επίπεδο από την υποχρέωση ασφάλισης. Η κυκλοφορία οχήματος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού θα εξαιρείται από την οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εναλλακτική ασφάλιση.

Επιπλέον, σε κάθε κράτος μέλος θα δημιουργηθούν φορείς που θα διασφαλίζουν ότι, εάν η ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα που ευθύνεται για ατύχημα είναι αφερέγγυα, οι ζημιωθέντες θα μπορούν να αποζημιωθούν στο κράτος μέλος διαμονής τους· στη συνέχεια, ο φορέας στο εν λόγω κράτος μέλος θα ζητά την επιστροφή των εξόδων από τον φορέα του κράτους μέλους καταγωγής του αφερέγγυου ασφαλιστή.

Ομοίως, οι συννομοθέτες συμφώνησαν σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένης σε επίπεδο ΕΕ βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και νέους κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων στη μεταχείριση των ασφαλισμένων με βάση την εθνικότητά τους ή το προηγούμενο κράτος μέλος διαμονής τους.

Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει επίσης:

  • ενισχυμένους κανόνες όσον αφορά τους ελέγχους ασφάλισης
  • αύξηση των εναρμονισμένων ελάχιστων ποσών προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ
  • στοχευμένες τροποποιήσεις του πλαισίου για τα αποστελλόμενα οχήματα και διατάξεις σχετικά με τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται ρυμουλκούμενο όχημα, ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων, κέντρα πληροφόρησης και πληροφορίες για τους ζημιωθέντες.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνουν την οδηγία το φθινόπωρο, μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Μόλις υπογραφεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το κείμενο θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Διαβάστε εδώ τη θέση του Συμβουλίου για καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκό Συμβούλιο: κατοχυρώθηκε ο στόχος για το κλίμα
Επόμενο άρθροΗ νέα γενιά Opel Astra βρίσκεται στην τελική ευθεία