Αποδοτικότερος πρόκειται να γίνει ο τομέας των μεταφορών χάρη στην πρωτοβουλία της ΕΕ να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις προς τις αρχές σε ψηφιακή μορφή. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του (Γενική προσέγγιση) όσον αφορά την πρόταση να θεσπιστεί ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

“Η πρόταση αυτή συνιστά σημαντικό βήμα προόδου προς την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση τόσο χρόνου όσο και χρήματος, ωφελώντας παράλληλα και το περιβάλλον” δήλωσε ο Răzvan Cuc, Υπουργός Μεταφορών της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένες πλατφόρμες, όταν οι εταιρείες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιους μορφότυπους για να παράσχουν πληροφορίες ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Ωστόσο, οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να μπορούν να υποβάλλουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή εάν το προτιμούν.

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα εγκρίνει κοινές τεχνικές προδιαγραφές για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και λύσεων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές. Οι προδιαγραφές θα καθορίσουν επίσης κοινές διαδικασίες και λεπτομερείς κανόνες για την προσπέλαση και την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τις αρχές, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο.

Επί του παρόντος, οι περισσότερες εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και οι λοιποί επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών χρησιμοποιούν έντυπα έγγραφα. Το βασικό εμπόδιο στην ευρύτερη χρήση ψηφιακών εγγράφων μεταφοράς είναι ο αρκετά χαμηλός και διαφορετικός βαθμός αποδοχής των ψηφιακών εγγράφων από τις διάφορες αρχές. Δεν υπάρχει συνεκτικό νομικό πλαίσιο και για την ανταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών, μη διαλειτουργικών συστημάτων πληροφορικής.

Το Συμβούλιο έχει εισαγάγει ορισμένες διευκρινίσεις στο κείμενο που είχε συντάξει η Επιτροπή, για παράδειγμα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τις απαιτήσεις και τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Έχει απλουστεύσει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων και έχει παρατείνει τη μεταβατική περίοδο από 4 σε 6 έτη.

Η Επιτροπή είχε υποβάλει την πρόταση τον Μάιο του 2018 ως μέρος της τρίτης δέσμης “Η Ευρώπη σε κίνηση“.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε αποτελεί τη θέση του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τελικό κείμενο πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here