Στις 24 Ιανουαρίου 2024 άρχισε η διαπραγμάτευση των 200.000 ομολογιών της Autohellas στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 4,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν στο καθαρό ποσό των περίπου 195,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(i) Ποσό €100 εκατ. θα διατεθεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας.

Ειδικότερα η Εκδότρια θα διαθέσει:
α) Ποσό έως €65 εκατ. στην ALPHA Τράπεζα Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του
προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 17.1.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
β) Ποσό έως €15 εκατ. στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 7.4.2022 εκδόσεως της Εταιρείας,
γ) Ποσό έως €20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου της 29.6.2022 της Εταιρείας,

(ii) Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης,

(iii) Ποσό περίπου €39,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του
Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.
Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ολοκληρώθηκε στις 23.01.2024.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΟΤΟΕΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «OTOELB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Σε σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών της εταιρείας «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους, του συντονιστές κύριους αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, τους κύριους αναδόχους Alpha Bank και Eurobank, τους αναδόχους Attica Bank,  EUROXX Χρηματιστηριακή και Optima Bank και τον Σύμβουλο Έκδοσης (Εθνική Τράπεζα) καθώς επίσης και την «ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία», τη δικηγορική εταιρεία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», οι οποίοι ενήργησαν για λογαριασμό του Συμβούλου Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες» που ενήργησαν για
λογαριασμό της Εκδότριας.

 

Προηγούμενο άρθροΤο Fiat 500e best-seller EV πόλης στην Ευρώπη
Επόμενο άρθροΟι κορυφαίες μάρκες Motocross επιλέγουν το Dunlop Geomax MX34