Αναθεωρημένοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα διόδια (τέλη χρήσης του οδικού δικτύου – ευρωβινιέτα) — Άτυπη συμφωνία Προεδρίας και Κοινοβουλίου. 

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες επιβολής οδικών τελών (οδηγία για την ευρωβινιέτα), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η χρηματοδότηση των οδικών υποδομών.

“Η σημερινή συμφωνία για τα τέλη χρήσης του οδικού δικτύου, με ισχυρότερους και ευρύτερους κανόνες και ένα νέο σύστημα αντιμετώπισης των εκπομπών CO2, αποτελεί καίριο στοιχείο για την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού. Παρέχοντας κίνητρα για καθαρότερες μεταφορές, δίνει σαφές μήνυμα και παρέχει ασφάλεια δικαίου στους κατασκευαστές οχημάτων και τους μεταφορείς για την επόμενη δεκαετία, όπως ζητήθηκε από τη βιομηχανία, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πορτογαλική Προεδρία έδωσε υψηλή προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την πρόταση αυτή”, δήλωσε ο Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Διόδια με βάση την απόσταση και χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης (βινιέτες)

Οι χρονοεξαρτώμενες βινιέτες θα καταργηθούν σταδιακά για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ εντός οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινό σύστημα βινιετών, όπως η Συνθήκη για την ευρωβινιέτα, θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιπλέον έτη για να προσαρμόσουν ή να καταργήσουν το σύστημα αυτό.

Οι οδοί που καλύπτονται από τη σταδιακή κατάργηση αντιπροσωπεύουν τις κύριες διαδρομές στις οποίες πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς διαμετακόμισης των επαγγελματικών οχημάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν βινιέτες σε άλλα τμήματα του δικτύου τους.

Εξαιρέσεις από τη σταδιακή κατάργηση των βινιετών επιτρέπονται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας ή όταν η βινιέτα εφαρμόζεται σε περιορισμένο τμήμα οδού, μετά από κοινοποίηση στην Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα συνδυασμένο σύστημα χρέωσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, ή για ορισμένους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το οποίο θα συνδυάζει στοιχεία με βάση την απόσταση και τον χρόνο και θα ενσωματώνει τα δύο εργαλεία διαφοροποίησης (το νέο που βασίζεται στις εκπομπές CO2 και το υφιστάμενο που βασίζεται στις κατηγορίες EURO). Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει», παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία να σχεδιάσουν τα δικά τους συστήματα οδικών τελών.

Ωστόσο, ως βασική αρχή των οδικών τελών, τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να επιβάλλουν διόδια και τέλη χρήσης για διάφορες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα βαρέα φορτηγά οχήματα, τα πούλμαν και τα λεωφορεία, τα ελαφρά οχήματα, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα μικρά λεωφορεία και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην επιβάλλουν τέλη στα λεωφορεία.

Οι κανόνες περί αναλογικότητας των τιμών της βινιέτας για τα επιβατικά αυτοκίνητα θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση χρήσης ημερήσιας βινιέτας για τα αυτοκίνητα ή τους περιστασιακά διερχόμενους ταξιδιώτες.

Οικολογικός προσανατολισμός των οδικών τελών

Θα θεσπιστεί ένα νέο εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ για τις διάφορες υποδομές και τα διάφορα τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με βάση τις εκπομπές CO2, όπως προβλέπεται στην αρχική θέση του Συμβουλίου. Η διαφοροποίηση θα βασίζεται στα υφιστάμενα πρότυπα για τις εκπομπές CO2. Αρχικά, το καθεστώς θα ισχύει μόνο για τα μεγαλύτερα φορτηγά, αλλά σταδιακά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και να προσαρμόζεται τακτικά στην τεχνολογική πρόοδο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Έγιναν ορισμένες βελτιώσεις στη θέση του Συμβουλίου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υβριδικά οχήματα δεν έχουν διπλή ευνοϊκή μεταχείριση και να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις της διαφοροποίησης του CO2 από άλλα μέσα τιμολόγησης του άνθρακα.

Η διαφοροποίηση των διοδίων ή των τελών χρήσης με βάση τις περιβαλλοντικές επιδόσεις θα ισχύει για τα ημιφορτηγά και τα μικρά λεωφορεία από το 2026, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τέλος εξωτερικού κόστους

Η επιβολή τελών εξωτερικού κόστους για την ατμοσφαιρική ρύπανση θα καταστεί υποχρεωτική για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μετά από τριετή μεταβατική περίοδο, κατά την οποία επιβάλλονται διόδια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μην επιβάλλουν το τέλος αυτό, αφού ενημερώσουν την Επιτροπή, εάν αυτό θα οδηγούσε σε εκτροπή της κυκλοφορίας με ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλος εξωτερικού κόστους για τις εκπομπές CO2.

Διάθεση εσόδων και προσαυξήσεις

Οι βασικές αρχές της διάθεσης των εσόδων από τα οδικά τέλη παραμένουν αμετάβλητες. Είναι εν γένει σκόπιμο τα κράτη μέλη να διαθέτουν τα έσοδα από τα τέλη υποδομών και εξωτερικού κόστους σε έργα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως για τη στήριξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ωστόσο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τα προαιρετικά τέλη συμφόρησης, ή το ισοδύναμό τους σε χρηματική αξία, τα κράτη μέλη θα τα χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση ζητημάτων συμφόρησης ή για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας εν γένει.

Οι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερη προσαύξηση (έως 50%) στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου με μεγάλη συμφόρηση, εφόσον συμφωνούν όλα τα θιγόμενα κράτη μέλη.

Εξαιρέσεις

Το συμφωνηθέν κείμενο περιλαμβάνει ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, τα άτομα με αναπηρία και τις αραιοκατοικημένες περιοχές.

Επόμενα βήματα

Μετά από περαιτέρω εργασίες σε τεχνικό επίπεδο για την οριστικοποίηση του κειμένου, η Προεδρία θα υποβάλει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προκειμένου να λάβει τη συμφωνία της.

Θα ακολουθήσει η έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να μεταφέρουν τις διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο.

Ιστορικό: Επιβολή οδικών τελών ΕΕ

Τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου επιβάλλονται στην ΕΕ βάσει επιλογής σε εθνικό επίπεδο, και τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν αν θα τα επιβάλουν ή όχι στην επικράτειά τους. Ωστόσο, αν επιλέξουν να επιβάλουν τέλη, οφείλουν να τηρούν ορισμένους κοινούς κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία για την ευρωβινιέτα. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η επιβολή οδικών τελών δεν θα εισαγάγει διακρίσεις σε βάρος των διεθνών μεταφορών και δεν θα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την ευρωβινιέτα τον Μάιο του 2017, ως μέρος της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα.

Προηγούμενο άρθροΤο European Transport Safety Council βράβευσε την Ελλάδα
Επόμενο άρθροΞεκινά η παραγωγή του νέου Qashqai στο Sunderland