Η Ένωση Ευρωπαϊων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ζητά επτά βασικές προϋποθέσεις για επίτευξη των στόχων CO2 ελαφρών οχημάτων.

Οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν προσφάτως την αναθεώρηση του κανονισμού CO2 της ΕΕ για ελαφρά οχήματα, καθορίζοντας στόχους μείωσης CO2 για το 2030 και πλήρη επίτευξη στόχου για το 2035.

Η ACEA έχει δεσμευτεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους – και ήδη έχει επενδύσει 250 δισεκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτροκίνηση – αλλά ο κλάδος δεν μπορεί από μόνος του να επιτύχει αυτούς τους φιλόδοξους στόχους.

Γι ‘αυτό οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής πρέπει να θέσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, πριν λήξει η τρέχουσα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την περαιτέρω επιτάχυνση της απανθρακοποίησης ελαφρών οχημάτων, η ACEA αναφέρει επτά δράσεις υλοποίησης των στόχων μείωσης CO2 για το 2025 και το 2030.

 1. Καθιέρωση φιλόδοξης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής

Η ΕΕ δεν αντιπαρατίθεται στιβαρά στις ΗΠΑ για τον νόμο μείωσης του πληθωρισμού (IRA), ο οποίος παρέχει τεράστια κίνητρα για επενδύσεις καθαρής τεχνολογίας. Η ACEA προτρέπει την Επιτροπή να ξεκινήσει δομημένο διάλογο με άλλους διεθνείς παράγοντες, για να αποτρέψει τη διαρροή επενδύσεων και να διατηρήσει την απασχόληση στην Ευρώπη. Παρ’ όλο που οι κανονισμοί Κρίσιμων Πρώτων Υλών (CRMA) και Net-Zero Industry Acts (NZIA) αποτελούν μέρος της αντίδρασης, η ACEA υπενθυμίζει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ότι η επαρκής προμήθεια υλικών και μπαταριών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων CO2 του κλάδου, ιδίως του στόχου 100% το 2035. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει οδικό χάρτη κρίσιμων πρώτων υλών στο πλαίσιο της εμπορικής διπλωματίας.

 1. Υποδομή ταχυφόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν σύντομα τον Κανονισμό Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR). Ταυτοχρόνως, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων (EAFO) πρέπει να διασφαλίσει ένα στιβαρό σύστημα καταγραφής που θα παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη για ταχύτερη ανάπτυξη υποδομών. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (EPBD) πρέπει να είναι φιλόδοξα και να ενισχύουν την ιδιωτική υποδομή φόρτισης. Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει σαφείς οδηγίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, που δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τα κράτη μέλη και ο κλάδος.

 1. Ενίσχυση της βιωσιμότητας των εταιρικών στόλων

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι οι εταιρικοί στόλοι αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και μπορούν να δημιουργήσουν αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων συντομότερα. Η βιωσιμότητα των εταιρικών στόλων δεν πρέπει να αντικαταστήσει τους στόχους του κανονισμού για το CO2, αλλά αντιθέτως, να τονώσει την ανάπτυξη της αγοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να:

 • αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο κάθε ρυθμιστικής πρωτοβουλίας που επηρεάζει τις αγορές νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και την προσιτή τιμή/διαθεσιμότητά τους, π.χ. περιορισμούς στη διαθεσιμότητα μπαταριών. Επιπλέον, οποιαδήποτε εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να δίνει οδηγίες για το εύλογο αντικείμενο και μέγεθος των στόλων.
 • διασφαλίσει ότι οι πρόσθετες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες ακολουθούν το βασικό πλαίσιο και τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα του κανονισμού CO2 στόλων. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες και θα εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή του AFIR από τα κράτη μέλη. Η πρωτοβουλία δεν πρέπει να προκαλεί στρεβλώσεις αγοράς, ούτε να υπερβαίνει τα όρια του κανονισμού CO2·
 • σεβαστεί τις διαφορές μεταξύ επιβατικών αυτοκινήτων και βαν , όπως τις ειδικές χρήσεις τους και την πρόοδο της απανθρακοποίησης.
 • εστιάσει μόνο σε μεγάλους εταιρικούς στόλους, εξαιρώντας τις μικρές επιχειρήσεις και τα οχήματα ατομικής χρήσης, π.χ. ιδιωτικής μίσθωσης.
 • συνδέσει κάθε νέα πρωτοβουλία απανθρακοποίησης εταιρικών στόλων με χρηματοδοτική και μη χρηματοδοτική υποστήριξη σε επίπεδο κρατών-μελών.
 1. Ενίσχυση της ζήτησης δημόσιων στόλων

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να είναι πρωτοπόρες στην απανθρακοποίηση των οχημάτων τους, κυρίως επειδή οι δημόσιοι στόλοι αποτελούν σημαντικό τμήμα των νέων ταξινομήσεων. Η οδηγία για καθαρά οχήματα συνιστά μοναδικό εργαλείο επιτάχυνσης της βιωσιμότητας δημόσιων στόλων και τόνωσης της αγοράς. Η ACEA προτρέπει την Επιτροπή:

 • να υποβάλει έκθεση υλοποίησης της οδηγίας καθαρών οχημάτων για να φαίνεται η πραγματική έκταση της εφαρμογής στα κράτη μέλη.
 • βάσει της έκθεσης να αναθεωρήσει την Οδηγία, προς ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης των δημόσιων στόλων.
 • να εξετάσει εάν απαιτείται κανονισμός (αντί οδηγίας) για την αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων υλοποίησης στην ΕΕ.
 1. Παράταση των εθνικών προγραμμάτων στήριξης

Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει σχέδιο φορολογικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με τους καθορισθέντες στόχους CO2 και τους στόχους των εταιρικών στόλων. Από κοινού με τα κράτη μέλη, πρέπει επίσης να διοργανώσει εκδήλωση υψηλού επιπέδου για σύγκριση των βέλτιστων εθνικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

 1. Επιτάχυνση της αναβάθμισης δεξιοτήτων

Η έλλειψη δεξιοτήτων και ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας μπορούν να υπονομεύσουν την μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης και αναπροσαρμογής δεξιοτήτων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. Σύμφωνο Δεξιοτήτων, Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Μπαταριών (EBA), Ακαδημία Net-Zero που προτάθηκε προσφάτως κ.λπ.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να παράσχει ειδική χρηματοδότηση για συνεργασίες, όπως η Automotive Skills Alliance (ASA), προς διευκόλυνση των πρωτοβουλιών επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Η χρηματοδότηση της ASA μπορεί να υποστηρίξει σεμινάρια κατάρτισης σε κράτη μέλη και περιφέρειες με μεγαλύτερες ανάγκες. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να παράσχει επισκόπηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης της ΕΕ, που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό δεξιοτήτων.

 1. Ενίσχυση του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας

Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει το πρόγραμμα έξυπνης και βελτιωμένης νομοθεσίας, που υποβαθμίστηκε στην τρέχουσα θητεία. Υπάρχει έλλειψη συνοχής μεταξύ των ρυθμιστικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, π.χ. των τρόπων απανθρακοποίησης, του Euro 7, των στόχων του AFIR και των στόχων εταιρικών στόλων. Οι βασικοί κανόνες του προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας, όπως οι χρόνοι παράδοσης, οι λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι έλεγχοι ανταγωνιστικότητας, πρέπει να τηρούνται.

Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει σαφή επισκόπηση των αποτελεσμάτων του πακέτου Fit for 55 και να αξιολογήσει την συνοχή του με τις προτάσεις της.

Σωστές συνθήκες ενεργοποίησης

Παρ’ όλο που οι κατασκευαστές επενδύουν ήδη μαζικά σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, το κύριο εμπόδιο του κλάδου είναι η έλλειψη ευνοϊκών συνθηκών.

Η ACEA πιστεύει πως οι κατάλληλες συνθήκες θα απελευθερώσουν ικανές πρόσθετες επενδύσεις σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και θα επιταχύνουν την επίτευξη των στόχων CO2 για ελαφρά οχήματα.

Φωτογραφία: ACEA

Προηγούμενο άρθροBMW Group, ισχυρή δυναμική το β’ τρίμηνο 2023
Επόμενο άρθροΤο all-new Scénic Ε-Tech electric στην IAA Mobility